Engelliler Sitesi

Engellilere yönelik haber portalı

Haberler » SAĞLIK RAPORU » Hangi Hastalık Durumunda Ne Kadar Engellilik Oranı Verilmektedir

Hangi Hastalık Durumunda Ne Kadar Engellilik Oranı Verilmektedir

Hangi Hastalık Durumunda Ne Kadar Engellilik Oranı Verilmektedir

Deri tümörleri ve eritroderma hariç olmak üzere deri hastalıklarına eşlik eden hastalıklar, immünolojik veya hematolojik bozukluklar ve hastalıkla ilgili komplikasyonlar sonucu ortaya çıkan bozukluklar veya psikolojik veya davranışsal bozukluklar ayrıca değerlendirilir.

Hangi

Üçüncü bölüm deri rahatsızlıklarında verilmesi gereken tahmini engellilik oranları

DERİ

Deri tümörleri ve eritroderma hariç olmak üzere deri hastalıklarına eşlik eden hastalıklar, immünolojik veya hematolojik bozukluklar ve hastalıkla ilgili komplikasyonlar sonucu ortaya çıkan bozukluklar veya psikolojik veya davranışsal bozukluklar ayrıca değerlendirilir.

Dermatolojik hastalıklar nedeniyle özürlü raporu düzenlenen kişilerin talebi halinde özür oranları yıllık kontrollerle tekrar değerlendirilir.

1-SEBASE, EKRİN VE APOKRİN GLAND HASTALIKLARI

A- Rozasea

  Engel Oranı %
Orta 5
Şiddetli 10
Çok Şiddetli 15

B- Hidradenitis supurativa, akne konglobata ve folliküler oklüzyon Triadı

  Engel Oranı %
Hafif 5
Orta 10
Şiddetli 20
Çok Şiddetli 40

C- Saçlı derinin diseke edici folliküliti

  Engel Oranı %
Orta 5
Şiddetli 15

D- Hiperhidrosis

  Engel Oranı %
Orta 5
Şiddetli 10
Çok Şiddetli 20
2- KIL FOLLİKÜLÜ İLE İLGİLİ
Hastalık Türü Engel Oranı %
Saç rengi ve saç gövdesi anormallikleri ( moniletrix vb) 5
Alopesi totalis 10
Alopesi universalis 10
Hirsutizm -Orta 5
Hirsutizm -Şiddetli 10

3-EKZEMATÖZ DERMATİTLER

A- Atopik dermatit

Türü Engel Oranı %
Hafif: Vücudun %0-19’unu kaplayan 5
Orta: Vücudun %20-49’unu kaplayan 10
Şiddetli: Vücudun %50-79’unu kaplayan 20
Çok şiddetli: Vücudun %80-100’unu kaplayan 40

B- Dermatitler (Kontakt dermatit, staz dermatit, dishidrotik ekzema) klinik şiddetine göre değerlendirilecek.

Türü Engel Oranı %
Orta 5
Şiddetli 10
Çok şiddetli 20

4- ÇEŞİTLİ İNFLAMATUVAR DERİ HASTALIKLARI

A- Psoriasis

Türü Engel Oranı %
Hafif: Vücudun %0-19’unu kaplayan 5
Orta: Vücudun %20-49’unu kaplayan 15
Şiddetli: Vücudun %50-79’unu kaplayan 30
Çok şiddetli: Vücudun %80-100’unu kaplayan psöriasis vulgaris ve generalize püstüler psöriasis 40

B- Pitriasis rubra pilaris, liken planus

  Engel Oranı %
Hafif 5
Orta 10
Şiddetli 20
Çok Şiddetli 30

C- Perforan dermatozlar (Kryle Hastalığı vb.)

  Engel Oranı %
Orta 5
Şiddetli 10
Çok Şiddetli 20

5. PSİKİYATRİK ETYOLOJİLİ DERİ HASTALIKLARI

Psikiatrik etyolojili deri hastalıkları (nörotik ekskoriasyon, faktisiyel dermatit, vb.)

  Engel Oranı %
Orta 5
Şiddetli 10
Çok Şiddetli 20

6. DERİ TÜMÖRLERİ

A.Benign neoplazm ve hiperplaziler

Kongenital melanositik nevus:

  Engel Oranı %
1.5- 20 cm arasında olanlar 5
20 cm’den büyük 20

Kan damarlarının benign neoplazm ve hiperplazileri: Kapiller anjiom, Kavernöz anjiom, Lenfanjiom, lenfohemanjiom, Anjiokeratom, Klippel-Trenanuay-Weber, vb.

Türü Engel Oranı %
Hafif: Vücudun %10-19’unu kaplayan 5
Orta: Vücudun %20-49’unu kaplayan 10
Şiddetli: Vücudun %50-79’unu kaplayan 20
Çok şiddetli: Vücudun %80-100’unu kaplayan 30
Ayrıca saçlı deri ve yüz bölümünün yarısından fazlasını kaplarsa 15

Hipertrofik skar ve keloid

Türü Engel Oranı %
Hafif: (vücut yüzeyinin %1-9’unu kaplayan) 5
Orta: (vücut yüzeyinin %10-19’unu kaplayan) 10
Şiddetli: (vücut yüzeyinin %20-49’unu kaplayan) 20
Çok şiddetli: (vücut yüzeyinin %50-100’unu kaplayan) 40
Ayrıca saçlı deri ve yüz bölümünün yarısından fazlasını kaplarsa 15

B.Derinin premalign tümörleri

  Engel Oranı %
Primer tümörün sebep olduğu veya bu tümöre yönelik tedavi sonrasında gelişen doku veya fonksiyon kayıpları 5

C.Derinin malign tümörleri:

  Engel Oranı %
Çalışabilir durumda ve tedaviye cevap veren klinik evreli malign tümörü olan hastalar, primer tümörün sebep olduğu veya bu tümöre yönelik tedavi sonrasında gelişen doku veya fonksiyon kayıpları 10
İleri klinik evreli malign tümörü olan tedaviye cevap vermeyen çalışamayacak durumda olan hastalar 80

7. FOTOSENSİTİVİTE VE GÜNEŞ IŞINLARI İLE TETİKLENEN HASTALIKLAR

1-Solar ürtiker, aktinik retikuloid, persistan ışık reaksiyonu, polimorf ışık erüpsiyonu klinik şiddete göre değerlendirilir.

  Engel Oranı %
Orta 5
Şiddetli 10
Çok Şiddetli 20

2-Porfirialar

  Engel Oranı %
Hafif 10
Orta 20
Şiddetli 40
Çok Şiddetli 60

8. ERİTRODERMA

Engel oranı % 40

(Altta yatan primer hastalık için ayrıca puan verilmez.)

9. PİGMENT BOZUKLUKLARI

Pigment bozukluğu ile (Vitiligo, depigmentasyon ve melanoderma yapan hastalıklar) seyreden hastalıklar

Türü Engel Oranı %
Vücut yüzeyinin %20-%50’sini kaplayan 5
Vücut yüzeyinin %50-%100’ini kaplayan 10
Albinizm 20

Yüz ve ele lokalize lezyonlar için ayrıca %5 eklenir. Tanımlanmış başka bir hastalık varsa puan almaz.

10. İMMUN, OTOİMMUN VE SİSTEMİK HASTALIKLARIN DERİ BULGULARI

Vaskulitler

  Engel Oranı %
Hafif 5
Orta 10
Şiddetli 20
Çok Şiddetli 40

Kronik ve/veya tedaviye dirençli ürtiker ve anjioödem

Engel oranı % 10

Pannikülitler (Lezyon şiddetine göre değerlendirilir)

  Engel Oranı %
Orta 5
Şiddetli 10
Çok Şiddetli 20

Behçet hastalığı

  Engel Oranı %
Tedavi altında hafif ve orta derecede mukokutanöz Behçet hastalığı 10
Tedaviye dirençli şiddetli mukokutanöz Behçet hastalığı 20

Otoimmün büllü hastalıklar (Pemfigus vulgaris, büllöz pemfigoid, dermatitis herpetiformis ve diğer otoimmün büllü hastalıklar)

  Engel Oranı %
Hafif 10
Orta 20
Şiddetli 40
Çok Şiddetli 60

Kronik bağ doku hastalıkları

  Engel Oranı %
Hafif 5
Orta 10
Şiddetli 20
Çok Şiddetli 30

Reiter sendromu: Sadece deri lezyonları için

Engel oranı % 10

Pyoderma gangrenosum:

  Engel Oranı %
Hafif 5
Orta 10
Şiddetli 20
Çok Şiddetli 40

Sarkoidozis

  Engel Oranı %
Sadece deri lezyonları için lokalize 5
Yaygın 10

Kronik Graft Versus Host Hastalığı

  Engel Oranı %
Hafif 5
Orta 10
Şiddetli 20
Çok Şiddetli 30

Metabolik, endokrin bozukluklar, depolanma hastalıkları ve sistemik malignitelerin deri bulguları:

Sadece deri lezyonları için engel oranı % 5

11. GENETİK GEÇİŞLİ DERİ HASTALIKLARI

İktiyozis grubu hastalıklar:

  Engel Oranı %
Hafif 5
Orta 10
Şiddetli 30
Çok Şiddetli 60

Bu grup hastalıklarda hastalığın alt grupları (tipleri) göz önüne alınmaksızın, lezyonların şiddeti tüm hastalık grubu bir bütün olarak düşünülüp değerlendirilecektir.

Herediter palmoplanter keratodermiler, Unna Thost, Mal de Melada, vb.

  Engel Oranı %
Hafif 5
Orta 10
Şiddetli 20
Çok Şiddetli 40

Nörokutanöz hastalıklar (Nörofibromatosis, Tuberoz skleroz, Psödoksantoma elastikum, Ataksi telenjiektazi, vb.)

  Engel Oranı %
Sistem bulgusu olmayan, az sayıda deri lezyonları olan olgular 5
Yaygın deri lezyonları olan olgular 10

Epidermolizis büllosa

  Engel Oranı %
Hafif 20
Orta 40
Şiddetli 60
Çok Şiddetli 80

Hailey Hailey Hastalığı

  Engel Oranı %
Orta 5
Şiddetli 10
Çok Şiddetli 15

Kseroderma pigmentozum, Rothmund-Thompson Send., Diskeratozis konjenita, Werner send. vb.

  Engel Oranı %
Hafif 20
Orta 40
Şiddetli 60
Çok Şiddetli 80

Anhidrotik/Hipohidrotik ve hidrotik ektodermal displazi:

  Engel Oranı %
Sadece deri lezyonları olan hafif olgular 5
Orta derecede olgular 10
Şiddetli olgular 20
Yaygın ve çok şiddetli olgular 40

12. VASKULER HASTALIKLARIN DERİ BULGULARI

Kronik bacak ülserleri: (lezyon şiddetine göre)

  Engel Oranı %
Hafif 5
Orta 10
Şiddetli 20
Çok Şiddetli 30

Dekubitus ülseri: (lezyon şiddetine göre)

  Engel Oranı %
Orta( Grade II) 5
Şiddetli( Grade III) 10
Çok Şiddetli( Grade IV) 20

13. KUTANÖZ LENFOMA, LÖSEMİ, HİSTİYOSİTOZLAR VE MASTOSİTOZLAR

Kütanöz T Hücreli Lenfoma

Hastalık Türü Engel Oranı %
Vücutta plak, papül veya ekzematöz yama: Evre IA, IB 10
Yama, plak, papül + dermopatik LAP: Evre IIA 20
Tümoral dönem+Lenf nodu yok veya dermopatik LAP veya Sezary Send : Evre IIB, III 40
Yama, plak, papül , tümor , Sezary send , patoloji pozitif lenf nodu : Evre IVA, IVB 60
Parapsoriazis Geniş plak 10
Küçükplak parapsoriasis / Dijitat dermatoz , Pitriazis likenoides kronika 10
Lenfomatoid papülosis 10

MF dışı diğer kutanöz lenfomalar

Hastalık Türü Engel Oranı %
Lokalize deri lezyonları ve iyi seyir gösteren deri lenfomaları 10
Yaygın deri lezyonları veya lokalize, ancak kötü seyir gösteren 20
Deri dışı tutulumu olan, patolojik LAP(+), yaygın deri lezyonu, kötü prognoz 40
Yaygın deri lezyonu olan, uzak metastazlı 60

Kutanöz (Langerhans hücreli) histiyosistozlar

  Engel Oranı %
Hafif 5
Orta 10
Şiddetli 20

Kutanöz Mastositozis

Hastalık Türü Engel Oranı %
Mastositoma 5
Ürtikerya pigmentoza , makulopapüler varyant ve Telenjektazia Makularis Eruptiva Perstans 10
Diffüz kutanöz mastositoz 20

14. MİKROBİAL AJANLARA BAĞLI DERİ HASTALIKLARI

Lepra, Kutanöz tüberkülozlar, Sistemik fungal infeksiyonlar, mukokütanöz Layşmanyazis (Aktif dönemde, yeni tanı konmuş, tedavi altında)

Engel oranı % 20

(Lepra, Kutanöz tüberkülozlar, Sistemik fungal infeksiyonlar, Mukokütanöz layşmanyazis, konjenital ve geç sifiliz sonucunda gelişen sekeller ilgili branşlarca değerlendirilir.)

15. DİĞER DERİ HASTALIKLARI

Yukarıdaki listede yer almayan deri hastalıkları ve sekellerine bağlı fonksiyon kayıplarının değerlendirilmesinde hastalığın şiddetine göre değerlendirme yapılır.

  Engel Oranı %
Hafif 5
Orta 10
Şiddetli 30
Çok Şiddetli 40

Sorumluluk Beyanı; Burada yer alan bilgiler yalnızca ilgi duyulan konulara ilişkin olarak yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir zaman bir hekim teşhisinin, tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.

 
 
Bu haber 149925 kez okundu

BENZER HABERLER

YORUM YAZ

BU HABERE YAPILAN YORUMLAR

ENGELLİLER SİTESİNE SOR