Engelliler Sitesi

Engellilere yönelik haber portalı

Haberler » SAĞLIK RAPORU » Hangi Hastalık Durumunda Ne Kadar Engellilik Oranı Verilmektedir 4

Hangi Hastalık Durumunda Ne Kadar Engellilik Oranı Verilmektedir 4

Hangi Hastalık Durumunda Ne Kadar Engellilik Oranı Verilmektedir 4

Hangi Hastalık Durumunda Ne Kadar Engellilik Oranı Verilmektedir Dördüncü bölüm hematolojik hastalıklarda verilmesi gereken tahmini engellilik oranları

Hangi

Dördüncü bölüm hematolojik hastalıklarda verilmesi gereken tahmini engellilik oranları

HEMATOLOJİK HASTALIKLAR

1. ANEMİLER

A. Aplastik Anemi (Akkiz ve konjenital, Fanconi ve vb.)

Hastalık TürüEngel Oranı %

Ağır olmayan aplastik anemi40

Ağır aplastik anemi (Nötrofil 200-500, trombosit 20000’in altı)70

Çok ağır (nötrofil 200’ün altı)80

Fankoni aplastik anemisi ve diğer konjenital aplastik anemiler (transfüzyon ihtiyacı olmayan)40

Fankoni aplastik anemisi ve diğer konjenital aplastik anemiler (transfüzyon ihtiyacı olan)80

Hastalık Türü Engel Oranı %
Ağır olmayan aplastik anemi 40
Ağır aplastik anemi ( Nötrofil 200-500, trombosit 20000’in altı) 70
Çok ağır ( nötrofil 200’ün altı) 80
Fankoni aplastik anemisi ve diğer konjenital aplastik anemiler (transfüzyon ihtiyacı olmayan) 40
Fankoni aplastik anemisi ve diğer konjenital aplastik anemiler (transfüzyon ihtiyacı olan) 80

B. Diamond Blacfan Anemisi (Konjenital Hipoplastik Anemi)

Hastalık Türü Engel Oranı %
Steroid tedavisine yanıt verenler 30
Steroid tedavisine bağımlı olanlar 40
Steroid tedavisine yanıt vermeyenler 70

C. Hemolitik Anemiler

a. Eritrosit enzim defektleri, membran defektleri

Hastalık Türü Engel Oranı %
Hafif anemi (Hb:10-12 g/dl) 10
Orta dercede anemi ( Hb:8-10 g/dl) 40
Ağır anemi ( Hb :<8 g/dl) 80

b. Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri

Hastalık Türü Engel Oranı %
Hafif - Orta 40
Ağır ve Terminal vakalar 80

c. Oto-immün hemolitik anemiler (İdiyopatik ve sekonder otoimmün hemolitik anemiler)

Hastalık Türü Engel Oranı %
Hafif-orta ( Tedavi ile Hb 10-12 g/dl 20
Tedavi ile Hb 8-10 g/dl 40
Tedaviye yanıt vermeyenler ( Hb < 8 g /dl) 80

D.Hemoglobinopatiler

a. Orak hücreli anemi

Hastalık Türü Engel Oranı %
Yılda bir veya daha az oraklaşma krizi geçiren hafif- orta vakalar 40
Yılda birden fazla oraklaşma krizi veya hayatında bir kez bile stroke veya akut göğüs sendromu geçiren ağır ve terminal vakalar 80

b. Thalassemi

Hastalık Türü Engel Oranı %
Intermedia 40
Major 70
Ağır veya terminal vakalar 80

c. Diğerleri (Anormal hemoglobinler)

Hastalık Türü Engel Oranı %
Transfüzyon bağımlı olmayanlar 20
Transfüzyon bağımlı 0lanlar 70

2 .MİYELOFİBROZİS

Hastalık Türü Engel Oranı %
Hb <10 g/dl, plt <100000/mm3 (Tedavi ile ilişkili olmayan) 80
Bunun dışındakiler 40

3. MİYELODİSPLASTİK SENDROM

Hastalık Türü Engel Oranı %
IPSS düşük ve orta 1 risk 40
IPSS Orta-2 ve yüksek risk 80
Ağır veya terminal vakalar 90

4. LÖSEMİLER

A. Akut Lösemiler

Hastalık Türü Engel Oranı %
Tam Remisyonda ( Remisyon sonrası 5. yıla kadar) 30
Tam Remisyonda ( Remisyon sonrası 5. yıldan sonra) 10
Tedavisi devam eden olgular 70
Remisyona girmeyen 90

B. Kronik Lösemiler

a. Kronik Myelositik Lösemi

Hastalık Türü Engel Oranı %
Kronik Faz (Tam sitogenetik yanıt varsa ) 30
Kronik Faz (6. ayda major sitogenetik yanıt yoksa ) 60
Akselere veya blastik faz 90

b. Kronik Lenfositik Lösemi

Hastalık Türü Engel Oranı %
Evre I-II (Tedavi gereksinimi olmayan) 10
Evre I-II (Tedavi gereksinimi olan) 40
Evre III-IV 70

c. Monoklonal Gammapatiler

Hastalık Türü Engel Oranı %
Benign Gammapatiler 10
Soliter plazmositom ve Smoldering myeloma 30
Malign Gammapatiler ( Remisyonda veya tedavi ile kontrolde) 50
Malign Gammapatiler ( Ağır veya remisyona girmeyen) 90

C.Hemofagositik Sendrom

Hastalık Türü Engel Oranı %
Primer 80
Sekonder 30

5. KML VE MYELOFİBROSİS DIŞINDA KALAN MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR (ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ, POLİSTEMİA VERA, V.B)

Hastalık Türü Engel Oranı %
Hemostatik bir sorun yaşamamış ve kontrol altında olanlar 30
Hastalıkları kontrol altında olmayanlar 40
Hayatı tehdit eden tromboz ve/veya kanaması olanlar 70
Lösemikdönüşüm gösterenler 80

6. KOAGÜLASYON VE HEMOSTAZ BOZUKLUKLARI

A. Hemorajik Diatezler

a. Primer hemostaz bozuklukları (İTP, trombosit fonksiyon bozuklukları, vasküler nedenler)

Hastalık Türü Engel Oranı %
Hafif kanamalar ile seyreden ve tedavi gerektirmeyen vakalar 20
Hafif kanamalarla seyreden ve tedavi gerektiren vakalar 40
Ağır ve hayati kanamalar ile seyreden vakalar 80

b. Koagülopatiler (Hemofili A, B, C ve diğer faktör eksiklikleri, Von Willebrand Hastalığı Tip III)

Hastalık Türü Engel Oranı %
Faktör Aktivitesi %2’nin altında (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş) 80
Faktör Aktivitesi %2-5 (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş) 40
Faktör Aktivitesi %5’in üstünde (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş) 20

c. Hipofibrinojenemi, Afibrinojenemi ve disfibrinojenemi

Hastalık Türü Engel Oranı %
Nadir kanama ile seyreden olgular 20
Sık kanama ile seyreden ve tedavi gerektiren olgular 60

B. Akkiz ve herediter trombotik durumlar

Hastalık Türü Engel Oranı %
Bir kez ekstremitede DVT ya da hemodinamik sekel bırakmayan PTE_gelişenler 10
Birden fazla ekstremitede DVT gelişen vakalar 20
Mükerrer tromboz geçirenler ya da veya tedaviye bağlı kanama sekeli olanlar ya da hayatı tehdit eden diğer trombozlar 60

C. Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP)

Hastalık Türü Engel Oranı %
Tek atak 20
Tekrarlayan ataklar 60

D. Dissemine İntravasküler Koagülopati (kronik)

Engel oranı % 20

7. LENFOMALAR

a.Hodgkin Lenfoma

Hastalık Türü Engel Oranı %
Evre I-II remisyonda ( Remisyon sonrası 5. yıla kadar) 20
Evre I-II remisyonda ( Remisyon sonrası 5. yıldan sonra) 10
Evre III-IV remisyonda 40
Remisyona girmeyen veya tedavi sürecinde olan 80

b. Non-Hodgkin Lenfoma

Hastalık Türü Engel Oranı %
Düşük dereceli remisyonda ( Remisyon sonrası 5. yıla kadar) 20
Düşük dereceli remisyonda ( Remisyon sonrası 5. yıldan sonra) 10
Düşük dereceli remisyona girmeyen veya tedavi sürecinde olan 70
Orta veya yüksek dereceli remisyonda 40
Orta veya yüksek dereceli remisyona girmeyen veya tedavi sürecinde olan 80

8. KRONİK NÖTROPENİLER

Hastalık Türü Engel Oranı %
Ağır ( Kostmann Sendromu) 80
Diğer Kronik Nötropeniler (Sık ve ağır enfeksiyon geçirmesine neden olmayan vakalar) 20
Diğer Kronik Nötropeniler (Sık ve ağır enfeksiyon geçirmesine neden olan vakalar) 40

9. ALLOJENİK KEMİK İLİĞİ/KÖK HÜCRE NAKLİ

Hastalık Türü Engel Oranı %
Hastalığı remisyonda , komplikasyonu olmayan ve immunosupressif tedavi almayanlar 30
Hafif-orta derecede komplikasyonu olan ve/veya immunosupressif tedavisi devam eden olgular 60
İleri derecede komplikasyonu olan ve/veya ağır-terminal olgular 80

10.OTOLOG KEMİK İLİĞİ /KÖK HÜCRE NAKLİ

Hastalık Türü Engel Oranı %
Hastalığı remisyonda , komplikasyonu olmayan 80
Hafif-orta derecede komplikasyonu olan 20
İleri derecede komplikasyonu olan ağır-terminal olgular 40

(İki yıldan daha kısa süre içinde hastalığın aktivasyonunda ilerleme veya gerileme ihtimali olan hastalarda raporun geçerlilik süresi belirtilmelidir.)

Sorumluluk Beyanı; Burada yer alan bilgiler yalnızca ilgi duyulan konulara ilişkin olarak yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir zaman bir hekim teşhisinin, tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.

 
 
Bu haber 83428 kez okundu

BENZER HABERLER

YORUM YAZ

BU HABERE YAPILAN YORUMLAR

ENGELLİLER SİTESİNE SOR